HUISREGELS STICHTING WATTZAT EVENTS

Deze huisregels, ook wel het reglement of de algemene voorwaarden genoemd, zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de organisatie Stichting Watt zat Events en de bezoekers van dit evenement. Door het kopen van een toegangsbewijs en/of het betreden van het evenemententerrein gaat de bezoeker akkoord met dit regelement.

Toegangscontrole/beleid

 • Een geldig legitimatiebewijs is verplicht! Bezoekers worden bij binnenkomst gevraagd om een legitimatiebewijs met foto en leeftijd te tonen. Het niet kunnen tonen van een geldig legitimatiebewijs heeft onherroepelijk tot gevolg, dat de toegang tot het evenemententerrein wordt ontzegd.
 • Het evenement is slechts te betreden als u in het bezit bent van een geldig toegangsbewijs.
 • Een toegangsbewijs kan door de organisatie ongeldig worden verklaard mocht er sprake zijn van zwarthandel of het niet naleven van andere bepalingen uit deze algemene voorwaarden.
 • Bezoekers worden voorafgaand aan het evenement gefouilleerd en/of gevisiteerd.
 • Bezoekers die zich verzetten tegen een oppervlakkige veiligheidsfouillering en/of een visitatie wordt de toegang tot het evenemententerrein ontzegd.
 • Rondom het evenemententerrein heerst een samenscholingsverbod, waarop de politie en de beveiliging controleren.
 • Het is verboden de volgende zaken mee te nemen op het evenemententerrein: huisdieren, rijwielen,  geluidsapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, voedsel, (hard)drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-)  wapens, deodorant, parfum, paraplu’s en ter plekke door de organisatie aangegeven gevaarlijke voorwerpen.
 • Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming van de organisatie het evenemententerrein  met professionele apparatuur, ter vervaardiging van beeld en/of geluidsfragmenten voor commerciële toepassingen, te betreden.
 • Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt,  kan het voertuig worden verwijderd.
 • Voor het afnemen van alcoholische dranken bij de bars is de bezoeker verplicht een bandje te dragen. Deze wordt bij binnenkomst verstrekt aan personen boven de 18 jaar.
 • Alcoholische drank wordt niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel zal om legitimatie worden gevraagd.
 • Het is verboden op het evenemententerrein te verkopen, dan wel te koop aanbieden van  handelswaren. Voorbeelden hiervan zijn: dranken,  etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes.
 • Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor leven of de gezondheid van  zichzelf dan wel voor anderen te creëren, dan wel andere enigerlei vorm van schade toe te brengen.
 • Betaling van consumpties kan alleen m.b.v. de door de organisatie verstrekte consumptiemunten.
 • Consumptiemunten zijn alleen op 23 februari 2020 geldig tijdens en op het evenement.
 • Consumptiemunten worden niet teruggenomen.
 • Het is verboden diefstal of vernielingen te plegen.
 • Het is verboden discriminerende opmerkingen te maken.
 • Het is verboden door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.
 • Het is verboden geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • De toegang kan geweigerd worden of u kunt van het terrein verwijderd worden als u hinderlijk aangeschoten of dronken bent. Dit is ter beoordeling van medewerkers van de organisatie of de beveiliging.
 • Betreding van het evenementen terrein geschiedt op eigen risico. Organisatie Wattzat Events, dan wel medewerkers die voor de organisatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoekers van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.
 • Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drugs of overmatig drankgebruik te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal je de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder dat er recht is op restitutie van het toegangsbewijs.
 • Bij het niet naleven van deze huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenemententerrein direct te worden verlaten.
 • In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist  de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Algemeen gedrag

 • De organisatie zet een evenement op voor het plezier van alle deelnemers. Van deelnemers wordt verwacht aan dit plezier bij te dragen door zich in het algemeen zo te gedragen dat andere deelnemers, de stichting/de organisatie, de bezoekers en/of de directe omgeving geen last ondervinden van de deelnemer.
 • Aanwijzingen van medewerkers van organisatie alsmede politie, brandweer, GGD en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.
 • Medewerkers van organisatie alsmede de politie zijn ten alle tijden gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, onder zich te nemen, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen of aan de politie te geven.
 • Indien ongeoorloofde voorwerpen worden geconstateerd zal de toegang worden geweigerd/ontzegd zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenemententerrein direct te worden verlaten.